Pasmerktas burys online dating Amsterdam home sex cam

Žinau, yra universiteto profesorių, ir rašytojų, ir dailininkų, ir muzikantų, kurie yra laikomi mūsų šalies intelektualumo sargais ir nešėjais. Šiuo metu ši rolė yra atliekama bevardžių vyrų, kurie dalina skrajutes ir klijuoja plakatus, saugo susirinkimus, kurie neturi darbo, kenčia badą ir troškulį ir šaltį, kurie prašo išmaldos, kurie rizikuoja savo sveikata kas valandą.

Brangus Hansai, laikais, kuriais likimas turi būti nulemtas didžiausiam maste, kartais tenka daryti primityvius dalykus.

Kaip surast kryptį, kad greičiau išplaukt iš tos velniavos?! Braukia senis nuo žilų blakstienų ašaras ir keikia! Ir tai įvyko todėl, kad mokytieji lietuviai visą laiką aklai veržėsi į valdininkų vietas! Jie šnekėsis tarp savęs ir su mūsų pirkliais nelietuviškai. Uždekite sveikiausiųjų kaimo ir miesto vyrų krūtines kūrybiniu darbu! Įžiebkite norą, nepranykstantį troškimą ir pareigą remt lietuvišką prekybą! Juk čia slepiasi toji gerovė, kurios mes trokštame!

Ir pačiais karininkais netiki, nes jie ką tik plėšė drauge su kitais. Svarbiausias rūpestis – kaip nuramint įsiutusią jūrą?! Mums turi būt gėda prieš visą pasaulį, kad savo žemėje leidome įsigalėt svetimtaučiams! Ir kada nurims didžioji pasaulio velniava, mes jau turėsime savo pirklių. Mūsų kraštas pavirs didele rinka, kurioje vaikščios įvairiausių tautų svečiai. Visi jaunieji karininkai yra išimtinai mūsų ūkininkų vaikai! Jie vaikščioja dantis sukandę ir pikti, kad svetimtaučiai šeimininkauja prekyboje ir visokiais būdais skriaudžia brolius ir seseris! Panaudokite visas švietimo pamokas, kad jūsų gėlą suprastų visas būrys, kuopa!

Tartis atvira širdimi gali tik švarios sąžinės žmonės! Nieks neabejoja, kad ir visos kitos valstybės tą patį daro…

O ką gi padarė toji Tautų Sąjunga, kurioje posėdžiauja atstovai valstybių, dalyvavusių pasaulinėse skerdynėse ir tebelaikančių užgrobtus svetimus kraštus?! Jeigu nori taikos, tai pirmiau atiduok tą, ką esi išplėšęs! Tą žinant, rodos netenka per daug stebėtis ir Vokietijos išstojimu iš Tautų Sąjungos. Mirtų milijonai, bet likusieji galėtų susikurti laimingą gyvenimą. Vokietija paleido visas dirbtuves gamint karo pabūklus ir nuodingąsias dujas.

Tikiuosi kad supranti ką turiu omenyje, Gerkenrathai? Aš tik norėjau pasakyti, Wesseli, kad tu turi suprasti kad tiems žmonėms neatneši kultūros besimušdamas ir – …“ Horst Wessel: „Taip! Pirma, bet kokiomis aplinkybėmis, turi užtikrinti politinį Tėvynės saugumą, kad galėtum pradėti mąstyti apie Gėtę, Hölderiną, Bachą ir visus kitus dvasios malonumus. Be vokiečių valstybės negali būti jokios vokiškos kultūros, o be vokiečių Tautos negali būti jokios vokiškos valstybės! Nes pirma mes turim iškuopti šitą namą kultūrai, supranti?

Aš tau sakau, kiekvienos muštynės su komunistais ant gatvės kampo, kiekvienos SA eitynės per prastus rajonus, kiekvienas mūšis aludėse yra žingsnis į priekį vokiškos kultūros gatvėje, ir kiekviena pramušta SA nario galva yra laikoma aukštai dėl žmonių, dėl valstybės ir dėl vokiškos kultūros namo.

Bent kartą tai, kas yra mano intelektualinis turtas, nustūmiau į šalį. Man šitie dalykai nereiškia visiškai nieko: saugus gyvenimas, karjeros perspektyvos, kultūros, intelektualumo, mokslo lobiai. Negi tu manai kad aš nežinau kiek daug intelektualų jaučia pasibjaurėjimą mūsų grubiu elgesiu, mūsų grubiomis kalbomis ir grubia išvaizda? Juk pirma turi namą pastatyi, kad galėtum jį įrengti. Gali skambėti šiek tiek grubiai, bet tokiais mus padarė kova.

Kol mūsų Tauta neturi kultūros, intelektualumo, saugaus gyvenimo, aš šitų dalykų turėti nenoriu taip pat. Pirma turi nutiesti gatvę, kad galėtum ja važiuoti. Praktinis šios pasaulėžiūros pritaikymas yra toks: tas, kas yra dvasingas, vokiškas ir kas supranta mūsų Tautos kultūrinius turtus ir kas juos visą gyvenimą mylėjo, kas nori juos saugoti ir auginti, kas nori prie jų kūrimo prisidėti, nesvarbu ar daug ar visai mažai, kad jie toliau žydėtų, kas mano kad už juos nieko brangiau negali būti – būtent tas, Hansai, būtent tas ir turi juos kuriam laikui atidėti į šalį mūsų situacijoje.

Ir, matai, aš tau galiu visa tai paaiškinti, būtent todėl kad esu intelektualas.

Kasdien ir kasnakt dirbu SA ir noriu, kol taip turi būti, būti tik Adolfo Hitlerio kariu. Man tai yra gyvenimo ar mirties klausimas, sakau, noriu kovot!

Search for pasmerktas burys online dating:

pasmerktas burys online dating-32pasmerktas burys online dating-90pasmerktas burys online dating-10pasmerktas burys online dating-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pasmerktas burys online dating”